Privacy Policy

Algemeen

 • Op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen het Wijn-Atelier en een koper, zijn de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien er bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Aanbiedingen en overeenkomst

 • Indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, vervalt de aanbieding.
 • Het Wijn-atelier kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
 • Het Wijn-Atelier is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wijnkring dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
 • Het Wijn-atelier levert geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de gestelde leeftijd heeft.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een betaling op de shop heeft plaats gevonden.
 • De geleverde wijnflessen kunnen afwijken van de afbeeldingen van flessen of etiketten op de website en geven de koper niet het recht de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding van Wijnkring te vorderen.

Prijzen en betalingen

 • Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief B.T.W.
 • Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, Paypal.

Levering

 • Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland.
 • Levering vindt plaats op het door koper opgegeven lever adres en voor rekening van de koper.
 • Wijnkring geeft een indicatie van de levertijd. Wijnkring zal proberen te leveren binnen twee werkdagen mits de koper doordeweeks voor 12.00 uur zijn bestelling plaatst. Indien deze termijn om welke reden dan ook niet kan worden gehaald, is Wijnkring niet van rechtswege in verzuim.
 • Wijnkring is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met de koper opgenomen.

Overmacht

 • Wijnkring is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie worden begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Wijn-Atelier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Wijn-Atelier niet in staat is haar verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
 • Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen bij de leveranciers van het Wijn-Atelier.
 • Het Wijn-Atelier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Reclame

 • De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
 • Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en gespecificeerd aan kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 • De koper dient de in-het-bestelproces-gekozen Wijnkring ondernemer en/of Wijnkring in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Wijnkring gemaakte kosten integraal voor rekening van de koper.

Retouren

 • Koper heeft het recht om zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van 14 kalenderdagen, ingaande de dag na ontvangst van de producten.
 • Koper kan de goederen alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele doos geretourneerd worden.

Eigendomsvoorbehoud

 • Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Aansprakelijkheid

 • Indien het Wijn-Atelier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Het Wijn-Atelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het Wijn-Atelier is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Indien het Wijn-Atelier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van het Wijn-Atelier beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van het Wijn-Atelier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Het Wijn-Atelier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het Wijn-Atelier.

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten tussen het Wijn-Atelier en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Onverminderd het recht van het Wijn-Atelier een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van het Wijn-Atelier, tenzij de kantonrechter bevoegd is.